Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี 2562
ประชุมกิจกรรม/โครงการ | 21 กุมภาพันธ์ 2563 15:54:42

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นำโดย นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้อำนวยการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี 2562 ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 คน ดังนี้ 1.นายนครชัย บุญอิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 2. นางสาวกรรณิการ์ เพชรฉาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3. นางสาวเบญจพรรณ หอมดอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4. นางสาววิลาพร กาญจนเจริญชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ เพื่อเยี่ยมเยือนความเป็นอยู่และผลการเรียนเป็นประจำทุกปี

รูปกิจกรรม